Академия Респонса

"Развитие на организационни способности и компетентност за административно управление на публично учебно заведение"

Срок на обучение:
До края на 2012 год.
Форма на обучение:
задочна.
Организация на
обучението:
Обучението ще се организира на модулен принцип и ще се провежда както в София, така и изнесено – по отделни райони на страната. Датите и местата на провеждането на модулните обучения ще Ви бъдат съобщени в следващите дни.
Стойност на
обучението:
Извън университетската такса, курсистите заплащат такса за обучение, учебни материали и изпит по отделните учебни дисциплини, както и разходите за хотел, храна и пътни.
Завършване на
програмата:
Програмата се завършва от курсисти, които положат успешно изпити по задължителните дисциплини и по минимум три от избираемите дисциплини и наберат общо минимум 30 кредита. Броя на кредитите за всяка учебна дисциплина са посочени в Учебния план на следдипломната квалификация.
Прием:
За записването на курсистите е необходимо следното:
  1. Молба (по образец) от специализанта за участие в курса. Паспортна снимка.
  2. Копие от диплома за завършено висше образование, заедно с дипломното приложение.
  3. Платежно нареждане за преведена университетска такса в размер на 200 (двеста) лв за включване в курса, съгласно Договор №74/2011 г. с "Философски факултет". Банковата сметка на СУ "Св. Климент Охридски" е: IBAN BG52BNBG 96613100174301, BIC BNBGBGSD, БНБ - София

Молба за записване График за СДК