Резюме:

Дисциплината е набор от правила, за чието изпълнение учителят следи.
Ефективният преподавател формулира тези правила и ги съобщава на
учениците си. От отношението на педагога към учениците зависи ще
изпълняват ли те правилата или не. Добрият учител е твърд и добър,
настойчив и постоянен, държи на дадената дума, разделя постъпката от
човека, проявява строгост към неправилното поведение и доброжелателно
отношение към личността на детето като цяло.

Модул 1: Разбирането за успешна и дисциплинирана класна стая.
Училищните правила, ролята и адекватни стратегии на директора.
Ролята и стратегиите на учителя.
Създаване на роля за учениците и техните родители в контекста на
училищния живот.

Модул 2: Основания да бъдем оптимисти.
Работа по самообладанието на учителя. Разбиране на психологичните мотиви
на учениците за привличане на вниманието през проблемно ориентирано
поведение.
Анализи на ситуации и техните решения:
–    Привличане на внимание с лошо поведение;
–    Отмъщение с болка за безсилието, което чувства ученика;
–    Чувство за отхвърленост от целия свят и отказ от контакт с околните;

Модул 3: Насилието като израз на безсилие.
Подходи за постигане на самостоятелност у учениците.
Разбиране и справяне с критични ситуации в класната и виртуалната класна
стая:
–    Преписване/представяне на чужд труд като свой по задания в клас и
самостоятелна работа;
–    Отказ от работа;
–    Демонстрация на неуважение/ открито неподчинение;
–    Пречене на другите в клас; и извън клас;
–    Корекция на неподходящо облекло;
–    Бягство от клас и пропускане на уроци;
–    Различни поведения привличащи вниманието;
–    „кръшкане“ и мудност в активностите;
–    и много други;

Модул 4: Изграждане на дисциплинарната система.
Разликите между последствия и наказания.
5 стъпков модел:
–    Обективно разбиране на поведението на детето;
–    Разбиране на мотива за „лошото“ поведение;
–    Избор на техника на педагогическа намеса за прекратяване на
критично поведение по време на урока;  / Мерки за педагогическа намеса
при властно и отмъстително поведение – техники/;
–    Разработка на стратегия и тактика в подкрепа на ученика за справяне
с проблемното поведение;
–    Включване на родителите и колегите;
Изготвяне на училищен план за справяне с проблемната училищна култура.