Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Ще бъдат разгледани въпроси, свързани с различните системи за атестиране на персонала, както и различни начини за формирането на работната заплата.

ПРОГРАМА
● Управление на човешки ресурси – същност и ефект
● Изисквания за заемане на длъжности ”мениджър”, „експерт” и „специалист” по
управление на човешки ресурси / човешки капитал”
● Изготвяне на вътрешни нормативни актове в сферата на управление на
човешките ресурси
● Изготвяне на щатно разписание
● Изготвяне на длъжностни характеристики
● Изготвяне на вътрешнофирмени стандарти в сферата на управление на човешките ресурси
● Служебно досие – създаване , съдържание и одит
● Документация по сключването на трудовите договори
● Документация по време на изпълнението трудовите договори
● Документация при прекратяване на трудовите договори
● Изготвяне на характеристика за професионални качества на работника и за резултати от трудовата му дейност
● Изготвяне на препоръка при кандидатстване за работа
● Отговорности на длъжностните лица при издаване на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовите договори
● Най-чести грешки, допускани от екипа на работодателя

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)