Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Акцентът в този модул е темата за лидерство и как то може да ни бъде от полза при работа в екип и мотивацията на хората.

ПРОГРАМА
● Формален и неформален лидер – как да взаимодействат успешно помежду си?
● Как да усвоим техниките на харизматичния лидер?
● Предимства и недостатъци на различните видове лидерство
● Кратка практическа ролева игра
● Кой е по-добрия начин на управление – лидерство или формално управление?
● Добри практики от бизнеса
● Как да поддържаме ефективността на служителите чрез лидерството и връзката
му с целеполагането
● Мотивация – инструмент за засилване лоялността на служителите и повишаване
на тяхната продуктивност
● Как да използваме успешно различните видове мотивация?
● Опасността от „демотивираща мотивация”
● Видове екипи – ефективно комуникиране за по- добро целеполагане
● Идентифициране и профил на служителите – теория и добри практики
● Решаване на практически казуси и въпроси

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)