Лектор:
Весна Ненчева


Резюме:

Една от основните отговорности на мениджмънта е постигането на организационните цели чрез оптимизиране на работните процеси, съобразено с външните условия и влиянието, което дадената организация може да има върху обществото. Друга основна отговорност на мениджмънта е адаптирането на организационната структура към индивидуалните нужди, очаквания и потенциал, като този процес е съобразен с промените в икономическите и социалните условия. Мениджмънтът направлява активността на служителите, решава проблеми, развива организацията по начин, който оптимално използва потенциала на всички индивиди в нея.

Възможностите за по-ефективен мениджмънт са неограничени. Повечето организации са установили, че трябва постоянно да адаптират и модифицират мениджърските си практики, за да посрещнат предизвикателствата на постоянно променящата се среда. Бъдещата ефективност на организациите зависи от прилагането на широк спектър от мениджърски концепти и практики.

Мениджърските практики и техники е относително лесно да бъдат дефинирани и описани, но ефективното им прилагане е трудно и времеемко. Поради тази причина обучението ще даде предимно практически насоки за управлението на хора.

Обучението е насочено както към висши мениджъри, така и към мениджъри средно ниво, които искат да подобрят мениджърските си умения при работата с хора, прилагайки нови психологически техники. Обучението е фокусирано върху практиката и ще даде възможност за усвояване на аналитични, социални и комуникационни умения.Лектор

Програма

09:00 Регистрация на участниците.
09:30 Откриване на семинара
09:30
 • Лидерски стилове – използване на подходящия такъв в подходящия момент;
 • Митовете за управлението на хора.
 • Разбиране на себе си и междуличностните отношения.
 • Самостоятелна работа с въпросник за определяне на социалния стил съгласно DISC модела.
 • Характеристики на лидерските стилове – силни и слаби страни в тяхната адекватност.
 • Гъвкавост на собствения стил
11:00 Кратка почивка
11:30
 • Управлението на хора и тяхната мотивация.
 • Как да мотивираме хората съгласно модела на социалните стилове в комуникацията.
 • Мотивация, работна среда, демотивация, стилове на управление на и за всеки социален стил.
 • Проследете напредъка на екипа си – дефиниране на силните страни и работа  с индивидуалния принос на всеки. Делегиране.
 • Развитие. Обратна връзка.
13:00 Обедна почивка
14:00
 •  Разбиране на управлението на хората – продължение.
 • Целе-полагане – 4 типа цели: основни, подцели, повтарящи се, промеждутъчни;
 • Планиране. Създаване на предварителния план.
 • Ревизия и създаване на основния план.
 • Адаптиране на плана към ресурсите и времевите ограничения.
15:30 Кратка почивка
16:00
 • Координиране и контрол – информирайте всеки, знайте всеки какво прави в точно този момент – движение на информацията в компанията.
 • Комуникативна симулация – практическа симулация за сканиране на ролите в екипа, индивидуалния принос на всеки и скоростта на отработване на проблемни области в дефицит от време.
 • Работете по плана си, но не така, че да припаднете от изтощение – Гост говорител с добри практики
17:30 Въпроси и дискусия.