Лектори:
Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова


Резюме:

Обучението е одобрено със заповед РД-09-1261 на МОН и дават, на успешно преминалите участниците, 1 кредит!

Програмата е насочена към:
Директори
Заместник-директори
Ръководител направление ИКТ
Педагогически съветници, психолози

Кратко описание на програмата
Настоящата програма предоставя теоретични знания и практически умения в рамките на 16 учебни часа по следните теми: Новите правомощия и задлъжения на директорите и заместник- директорите на институции в системата на предучилищното и училищното образование. Новите условия и ред за повишаване на квалификацията на директорите и педагогическите специалисти. Новите условия и ред за придобиването на професионално-квалификационните степени. Какво представлява системата от квалификационни кредити Новите условия и ред за кариерното развитие на на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Задължително ли е създаването на професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти? Нови условия и ред за атестиране на
педагогическите специалисти Как да създадем обществения съвет – документация и процедур Функции на обществения съвет Функции на настоятелството Нови правила за създаването , съхранението и
унищожаването на документация в детската градина и училището. Програмата ще се реализира чрез 12 присъствени учебни часа и 4 дистанционни учебни часа.
Цели на програмата
В ЗПУО е постигнат нов баланс между нормативност и права на участниците в образователния процес. Това изисква ръководителите на образователните институции и техните екипи да придобият нови
задълбочени познания за доброто управление на тези институции. Настоящата програма има за цел да осигури широка и подробна теоретична информация и практически умения относно следните особено
важни законодателни решения: – Въвежда се нова образователна структура. – Създават се нови институции в образователната система. – Оптимизира се системата за оценяването , което ще бъде и важен
инструмент за мониторинг на образователния процес и разработване на политики за подобряване на качеството му. – Създават се центрове за подкрепа на личностното развит към общините и интегрирането
им с другите сфери като здравната и социалната. – Създадена е модерна уредба на квалификацията и кариерното израстване на педагогическите специалисти. – Установяват се модерни и демократични правила за контрол на качеството на управлението на образователните институции чрез: • създаването на обществен орган за подкрепа и развитие на образователната институция и за граждански контрол върху
управлението – Обществен съвет; • прилагане на вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини; • външното оценяване на качеството на цялостното управление на училището, • трайно действащ модел на финансиране, в чиято основа е децентрализацията на финансирането до ниво училище
Методи на обучение
Структурата на тренинга включва множество теоретични и практически задачи, които спомагат за стимулиране на личната ангажираност и незабавното прилагане на наученото. Методите и техниките, които се използват в обучението са: Методи/ техники за запознаване/представяне, идентифициране на очакванията и потребностите на участниците. Методи за генериране на идеи; Дискусионни методи; Работа по групи и индивидуална работа; практически задачи; Лекция, презентационни методи и техники; Поставяне на задачи; Обобщаване на наученото.


Лектори