Лектори:
адв. Светлана Нейкова
съдия Весела Павлова


Резюме:

Обучението е практическо и изцяло специализирано за административнонаказващи органи.

Разделено е в две части като сме избрали лектори от двете страни на „бариерата”, а именно съдия и адвокат. Първата част ще разгледа задълженията и правата на актосъставителите и административнонаказващите органи, както и процедурите по налагане на санкции, а втората нарушенията при самото производство.

Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН).

Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления.

Основни цели на обучението:

 • Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
 • Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
 • Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.

За кого е подходящо обучението:

 • Ръководители и служители на административно-наказващи органи;
 • Актосъставители и всички служители, със задължения по прилагането на ЗАНН;


Лектори

Програма

09:30 Откриване на семинара
09:30
 • Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания:
 • Образуване на административно-наказателно производство;
 • Съставяне на акт за установяване на административно нарушение – правна същност, реквизити. Актосъставители.
 • Налагане на административни наказания – компетентност на административно-наказващия орган. Наказателно постановление – реквизити.
 • Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение.
11:00 Кратка почивка
11:30
 • Обжалване на наказателни постановления пред съд.
 • Производство пред първата инстанция:
 • Подсъдност на делата, предмет, страни, правомощия на първата инстанция по административно-наказателни дела.
 • Производство пред касационната инстанция:
 • Основания за касационна проверка, страни, правомощия на касационната инстанция.
 • Възобновяване на административно-наказателното производство.
 • Съдебна практика по административно-наказателни дела.
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Административно нарушение. Как и от кого се установява наличието на административно нарушение;
 • Какво трябва да знае и владее актосъставителя;
 • Стъпки и хронология на действията при съставяне на акт за административно нарушение;
 • Най-честите грешки допускани от актосъставителите.
15:30 Кратка почивка
15:45
 • Какво трябва да знае административнонаказващия орган;
 • Стъпки и хронология на действията при съставяне на наказателни постановления;
 • Оформяне на наказателното постановление от правна и фактическа гледна точка;
 • Най-честите грешки, допускани от административнонаказващите органи.
17:00 Въпроси и дискусия
18:00 Индивидуални консултации