Лектор:
Пепа Хаджиева


Резюме:

Темата е свързана с една от най-трудните и отговорни дейности, с които Ви се налага да се занимавате, като ръководители на организацията Ви.

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати.

Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и насоки от професионалисти с дългогодишен опит в тази област.

На предстоящия семинар ще се запознаете с особеностите и най-проблематичните теми при прилагането на система за финансово управление и контрол.


Цели на обучението:

 • Да спести време и усилия при подготовката на отчетната документация;
 • Да подобри функционалността на СФУК в организацията Ви;
 • Да се отстранят пропуските при прилагането на СФУК.
 • Да актуализират знанията си:за нормативните изисквания и принципите за прозрачно и ефективно управление на институцията;
 • За видовете контрол, целите, съдържанието и елементите на системата за финансово управление и контрол;
 • Да повишат и задълбочат знанията и уменията си за законосъобразно, целесъобразно и прозрачно разходване и отчитане на финансови средства;
 • Да усъвършенстват и разширят уменията си за разработване и прилагане на СФУК в образователната институция;
 • Да усъвършенстват и развият уменията си да противодействат на незаконни, корупционни и други прояви.
 • Целева аудитория:
  • директори и заместник-директори на образователни организации;
  • счетоводители и служители, работещи със СФУК.

   Практическа насоченост:

   Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказан експерт и ПРАКТИК в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.


    


Лектор

Програма

9:30 Откриване на семинара
09:30
 • Бюджетно счетоводство в училищата и детските градини.
 • Счетоводни операции, свързани с дейностите в образованието.
 • Годишно счетоводно приключване.
11:00 Кратка почивка
11:30
 • Изготвяне на ГФО – основни насоки.
 • Практически примери.
 • Въпроси и отговори.
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Закон за Сметната палата.
 • Видове одит.
 • Финансов одит в училищата и детските градини
15:30 Кратка почивка
16:00
 • Финансов контрол;
 • Системи за финансово управление и контрол в ПС – промените в Закона за финансовото управление и контрол.
 • Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор – коментар на новите моменти свързани с приетата през м. септември наредба и проекта на въпросника за самооценка на вътрешния контрол;
 • Въпроси и отговори
17:30 Дискусия