Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Семинарът е тясно специализиран и насочен към административнонаказващи органи от РЗИ. Ще бъдат обсъдени общите положения на административно-наказателното производство по Закона за здравето, както и кои са най-често срещаните административни нарушения в тази сфера. Ще имате възможност да зададете въпроси и реални казуси от Вашата работа, за да получите компетентно решение от истински професионалист и практик.

ПРОГРАМА
● Проблеми, възникващи от законодателната уредба
● Срещани нарушения, повтаряемост на нарушенията
● Трудности, възникващи при констатиране на административните нарушения и реализиране на административнонаказателната отговорност
● Практически проблеми при реализиране на административнонаказателната отговорност по Закона за здравето
● Общи положения на административно-наказателното производство по Закона за здравето:
– Компетентност на актосъставителите и на административнонаказващия орган
– Субекти на административните нарушения
– Обект на защита
– Видове административни наказания
● Видове състави на административни нарушения по Закона за здравето
● Често срещани административни нарушения и чести грешки от страна на органите при:
– Нарушения на забраната на тютюнопушене на обществени места
– Нарушения на забраната за продажба на алкохолни напитки
– Нарушения на забраната за реклама на спиртни напитки
● Нарушения при закрила на децата
● Съдебна практика по административно-наказателните дела на административните съдилища по Закона за здравето

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)