Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
В рамките на САМО 2 ДНИ ще актуализираме знанията си, ще сключим най-успешния трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, а накрая ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им. Заповядайте на този интензивен онлайн курс от СЕРИЯ ПРАВО, за да се запознаете с промените в Кодекса на труда, добрите практики и всички възможности, които българското и европейско законодателство предоставя за справяне с трудни и заплетени казуси.

ПРОГРАМА
● Видове трудови договори според срока на действие на договора
● Нови възможности за прилагане на срочните трудови договори
● Изменение на договора. Правна уредба
● Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор Особености на втори трудов договор със същия работодател
● Често допускани грешки от екипа на работодателя.Съдебна практика
● Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати)
● Правна уредба на документите, свързани с трудовия стаж
● Професионална квалификация – защита на интересите на предприятието
● Правна уредба на задълженията на работника по договора за квалификация
● Права и задължения на работодателя и на служителя при прекратяване на трудовото правоотношение
● Нормативна уредба на съкращението на щата и намаляване на обема на
работата. Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи
● Позиция на работодателя при обжалване на заповед за съкращаване в щата
● Прекратяване на трудов договор сключен със срок за изпитване
● Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни; поради липса на качества на работника за ефективно
изпълнение на работата; когато работникът не притежава необходимото
образование или професионална квалификация за изпълняваната работа; поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях; поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
● Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник
● Закрила на работника при прекратяване на трудовото правоотношение
● Преодоляване на закрилите при прекратяване на трудовото правоотношение

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (12-16 уч.ч)