Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Обучението запознава участниците с най-важните елементи в процеса на подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки по актуалните правила. Опитът на лекторите по казуси, свързани с обществени поръчки гарантира експертният прочит на промените в ЗОП, който ще получите по време на обучението.. Ще бъдат разяснени и сроковете и етапите за въвеждане в действие на актуалните правила по Закона за обществените поръчки.

ПРОГРАМА
● Електронни поръчки
● Нови правила относно електронното възлагане
● Единна система за възлагане на електронни поръчки
● Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача
● Правила за подаване на оферти и заявления за участие
● Подготовка и откриване на процедурите за възлагане на обществените поръчки
● Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции
● Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние
– основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор
● Промени в работата на комисията, задължения на членовете
● Протокол от работата на комисията
● Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка
● Защита на личните данни при провеждане на обществени поръчки

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)