• Основни понятия:
 • Обучение – всяка конферентна проява, семинар, тренинг курс или друг вид обучение, организирано от Академия Респонса
 • Участник – всеки желаещ, подал карта за записване и получил потвърждение от организаторите за успешното му записване на неговото участие
 • 1. Условия за участие и записване за обучение:
  • 1.1. Желаещите заявяват участие с попълнена Карта за записване, която изпращат на електронната поща на обучителния център academy@responsa.bg или на факс (02/8529647).
  • 1.2. Картата за записване трябва да включва следната информация:
   • 1.2.1. Имена на участника;
   • 1.2.2. Име на изпращащата организация;
   • 1.2.3. Tелефон за връзка;
   • 1.2.4. Електронна поща за получаване на допълнителна информация и потвърждение;
   • 1.2.5. Данни за фактура (Име на фирмата/организацията, ЕИК по Булстат, Материално отговорно лице – МОЛ, адрес по регистрация);
  • 1.3. Записване за участие се счита за успешно след получено писмено потвърждение (при подаване на картата за записване по електронен път) или устно потвърждение (при подаване на картата за записване по факс).
  • 1.4. Ако желаещият има неизплатена такса за участие от предходно обучение, организаторите може да му откажат участие до изпращане на задължения.
  • 1.5. Ако желаещият е превел таксата за участие, но не е изпратил карта за записване не се счита за участник.
 • 2. Права и задължения на участници:
  • 2.1. Всеки участник, трябва да преведе по банков път на посочените банкови сметки, обявената такса за участие най-малко пет работни дни преди деня на провеждане на обучението.
  • 2.2. Участник, превел навреме таксата за участие има право на запазено място в залата и работни материали, както и допълнителните, ако са обявени в програмата, кафе-паузи, храна и др.
  • 2.3. Участник, изпълнил условията по т. 1 има право да получи фактурата за преведената сума в деня на обучението.
  • 2.4. При отмяна или отлагане на датата на обучение от Организатора, участникът има право да получи преведената от него сума или да запази тази сума за участие в следващо мероприятие.
  • 2.5. Участник, превел таксата за участие, но възпрепядстван да присъства трябва да уведоми организаторите за възникналите промени възможно най-скоро.
   • 2.5.1. Участникът има право да запази преведената сума за участие в следващо обучение като за това уведоми организаторите възможно най-скоро, но не по-късно от 5 /пет/ работни дни след датата на провеждане на обучението;
   • 2.5.2. Ако вместо записаният участник фирмата/организацията желае да изпрати друг представител, трябва да уведоми организаторите най-късно в деня преди обучението;
   • 2.5.3. Ако участникът не желае да изпрати негов представител има право да получи преведените пари или част от тях обратно както следва:
    • - 100% от преведената сума, при писмено уведомление за отказ от участие прието от организаторите 10 /десет/ работни дни преди датата на провеждане на обучението;
    • - 90% от преведената сума, при писмено уведомление за отказ от участие прието от организаторите 3 /три/ работни дни преди датата на провеждане на обучението;
    • - 70% от преведената сума, при писмено уведомление за отказ от участие прието от организаторите 1 /един/ работен ден преди датата на провеждане на обучението;
    • - 50% от преведената сума, при писмено уведомление за отказ от участие прието от организаторите в деня или 5 /пет/ работни дни след провеждане на обучението.
 • 3. Права и задължения на обучителен център Академия Респонса, наричан накратко по-долу Организатор:
  • 3.1. Организаторът трябва да отговори на всяка постъпила по електронната поща или по факс карта за записване;
  • 3.2. Организаторът осигурява на всеки участник, превел навреме таксата за обучение, място в залата, както и осъществяването на всички обявените в програмата кафе-паузи, храна и др;
  • 3.3. Организаторът има право да откаже участие на желаещ, който има задължения към обучителния център или към друг отдел на фирмата – организатор;
  • 3.4. Организаторът има право да отмени или отложи обучение, при възникнали непреодолими пречки за провеждане на обучението;
  • 3.5. При писмен отказ от участник, превел таксата за участие, Организаторът трябва да върне сумата, в съответствие с т.2.5.3.
 • 4. Попълнена карта за записване, получена от екипа на Академия Респонса се счита за писмено съгласие от участника с настоящите Общи условия.
 • 5. Промени:
  • 5.1. Академия Респонса ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта;
  • 5.2. Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.01.2010 г.