+359886575720 / +359882272125

Атестиране на персонала в образователните институции. Оценка на труда. Формиране на работните заплати.

Атестиране на персонала в образователните институции. Оценка на труда. Формиране на работните заплати.

Резюме

Настоящата програма предоставя теоретични знания и практически умения в рамките на 16 учебни часа по следните теми: • Нови моменти в нормативната уредба и в добрите практики при формирането на работните заплати. • Вътрешни нормативни актове относно заплащането на труда. • Системи за атестиране на персонала. • Обвързване на квалификацията и работната заплата. • Атестиране и формиране на работните заплати. • Как да направим оценка на индивидуалното трудово представяне - критерии и показатели. • Как да процедираме при лошо представяне на служителя. • Може ли работодателя да намалява размера на работната заплата? • Почасово заплащане на труда. • Допълнителни възнаграждения с постоянен характер. • Допълнителни възнаграждения с непостоянен характер. • Фиксирана част на трудовото възнаграждение. • „Плаваща” част на трудовото възнаграждение. • Бонусни системи на формиране на работната заплата. • Работна заплата и компенсиране на инфлация. • Други материални стимули.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението:
Начин на завършване на обучението (други): Разработване на вътрешен нормативен акт на образователната институция, свързан с темите на програмата
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1267 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти