+359886575720 / +359882272125

Длъжностно лице по защита на личните данни - всичко необходимо за изпълняване на длъжността - Best Seller!

Длъжностно лице по защита на личните данни - всичко необходимо за изпълняване на длъжността - Best Seller!

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Обучението е специализирано за подготовка на Длъжностни лица по защита на личните данни и включва 4 часа теория и 12 часа практическа работа. Единственият курс с толкова практика. Всички участници ще получат освен всички теоретични знания, необходими за изпълнение на работата си като Длъжностни лица по защита на личните данни, ще получат също пакет примерни документи, с които могат да започнат да работят още в същия ден. Обучението се провежда от минимум двама лектора. Обучението е разделено на 3 части. ПРОГРАМА ЧАСТ 1: Предварителна - материали за самоподготовка. С тази част се изравнява нивото на аудиторията ЧАСТ 2: Теоретична част - 4 ч. - присъствени ● Правната уредба относно защитата на личните данни ● Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни, както и на взаимоотношенията между тях ● Достъп до обществена информация - коя информация е обществена и кой, какво може да ни иска, как и кога да се предоставя ● Длъжностно лице по защита на личните данни – основания за задължително и препоръчително назначаване; изисквания за заемане на длъжността; права, задължения и отговорности ЧАСТ 3: Практическа част - 12 ч. - присъствени ● Практически стъпки за въвеждане на изискванията от правна и техническа гледна точка - стъпка по стъпка ● Годишен план за работа на длъжностно лице по ЗЛД/отговорника по ЗЛД ● Практически стъпки при изготвяне и разработване на документацията - вкл. примерни образци и готови документи, разработка на регистри, правила, процедури, искания, заявления и възражения ● Одитиране на дейността по защита на личните данни - планиране и провеждане на одити: технически, по регистри, онлайн и др. ● Одитиране на сграда/офис ● Първоначален инструктаж/обучение на екипа на администратора ● Работа с Комисия за защита на личните данни ● ГОТОВИ ЧЕК-ЛИСТОВЕ ● Практическа обработване на заявления, възражения, искания и други, свързани с правата на субектите на лични данни ● Криптиране, псевдомизиране, автоматизирани решения и др. ● Настройка на годишния календар за работа, вкл. бързи връзки, темплейти на имейли, структура на папки по дейности, отчети и др. ● Често допускани грешки ● Упражнения Най-пълноценното и практическо обучение за всеки, който иска да бъде ефективно длъжностно лице по защита на личните данни от А до Я! Буквално ще налеем не само знания, а опит и ноу-хау! ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти