+359886575720 / +359882272125

Игрова култура и усъвършенстване на индивидуалните способности в 1-4 клас.

Игрова култура и усъвършенстване на индивидуалните способности в 1-4 клас.

Резюме

Разбиране на Взаимовръзката между процесите в игрово взаимодействие. Особености на игровото взаимодействие. Теоретични проблемни области на детската игра за усъвършенстване на опита в детството. Екологични аспекти на игровото пространство. Играта като аспект на ключовите европейски компетенции. Играта между педагогически организираните игрови ситуации и свободно приобщаване в социалната общност. Играта като връзка между образователните направления и творческото пресъздаване на действителността в периода на детството, а също и като ново глобално виждане за живота на обществото и на детето в него. Комуникация и общуване в играенето.Интерактивна лекция – дава параметрите на понятието лидерство и неговата дефиниция; Интерактивна дискусия подпомага усвояването на темата, симулация – широко обхватна симулация, която цели да упражни в защитена учебна среда и приложи на практика новоусвоените умения. Коучинг - (1: група) Ролеви игри – илюстрират с практически примери как допускаме атрибутивни грешки. Динамиката на игрите и изборите на потенциални решения подпомагат груповата динамика и зрелостта на групата по отношение на преподаваната тема. Демонстрация – практически тест на усвоените знания и повдигане на работната енергия;
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители – начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017 г.

Лектори

Весна Ненчева

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер