+359886575720 / +359882272125

Коучинг за класната стая при бързо управление на трудни ситуации от учебното ежедневие.

Коучинг за класната стая при бързо управление на трудни ситуации от учебното ежедневие.

Резюме

 Разбиране на себе си и разбиране на междуличностните отношения. Митовете за коучинга и неговите силни страни в ежедневните проблемни ситуации. Самостоятелна работа с въпросник за определяне на колко от уменията, необходими в коучинг работата притежава всеки обучаем .(„Познавайки себе си - някои значимо важни качества за коуча“) Групова работа 3600 обратна връзка – работа с въпросника за дефиниране на персоналните умения, които всеки обучаем притежава и какво би поставил като лична цел за усъвършенстване и развитие по време на тренинга. Въвеждане на основните понятия. Определения. Дефиниране на различните видове коучинг и различните ситуации какъв тип коучинг изискват. Концепцията за 1-минутния мениджър на Бланчард (One Minute Manager Ken Blanchard). Базови комуникативни умения за практикуване на коучинг: Умения за слушане – Listening model: the four Rs of effective listening . Даване на обратна връзка - кратки динамични диалози за създаване усещане у всеки участник в обучението какво всъщност е коучинга и колко важно е да го прилагаме правилно и умело. Поставяне на цели; наблюдение; емпатия; интуиция; проверка на целта дали е постигната;
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017 г.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер