Адвокат към Софийска адвокатска колегия

Завършва право в Юридическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски“ през 1978 г. След дипломирането получава допълнителна квалификация в следните области:

 • специализация по Социален диалог в условията на преход – Институт на труда, Барселона;
 • специализация по Правни аспекти на социалния диалог, Фламандски институт, Брюксел;
 • специализация по Данъчни проблеми на дружествата, Софийски университет, Юридически факултет;
 • курс по Методология на обучение по индустриални отношения , Европейска синдикална академия;
 • специализация по Международни трудови норми и обучение на социалните партньори, Международна организация на труда, Швейцария;
 • специализация по проблемите на временната заетост, Трудов съд, Белгия, Обща конфедерация на работещите;
 • специализация по „Несъстоятелност на работодателя: правни и социални аспекти“, Белгия, Обща конфедерация на работещите;
 • следдипломна квалификация по трудово право и индустриални отношения;
 • трипартизмът и колективното договаряне, Министерство на труда – Белгия;
 • обучение по проблемите на юрисдикцията, Министерство на правосъдието – България.

Участие в международни проекти:

 • участие в проект по ФАР „Социален диалог-България“, подпроект „Правна инфраструктура“;
 • Член на изследователски екип към мултидисциплинарен екип за Централна и Източна Европа на Международната организация на труда в Будапеща – „Колективното договаряне в България“, 1993-1994 г.

Публикации:

 • „Задочен курс на обучение по индустриални отношения“, 1996 г., Пловдивски университет, България, съавтор
 • „Международните трудови норми и България“ – 1993 г., София – съавтор.

Професионален опит:

 • Юридически консултант на различни частни и държавни дружества;
 • Лектор трудово право Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
 • Преподавател „Реформата в трудовото и осигурително право“ в Институт за Централна и Източна Европа, Израел;
 • Преподавател по реформите в българското трудово законодателство във Фламандски университет, Брюксел;
 • Правен съветник в Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) по проблемите на Международната организация на труда и международното трудово право, София;
 • Младши съдия в Пернишки окръжен съд, а след това и районен съдия и заместник-председател в Районен съд – Перник и Софийски районен съд;
 • От 1992 г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия. Сферите, в които работи са трудово право, осигурително право, индустриални отношения, управление на човешки ресурси, търговско право, данъчно право.

Нашите лектори