Димитър Благоев е социолог, главен асистент в катедра „Социология“ на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Преподавателските и научноизследователските му интереси са в областите на социалната стратификация, образователните политики, медиите и гражданското общество. Участвал е като ръководител и член на изследователски екипи в над двадесет социологически и социални изследвания в посочените области на тематичен интерес.

Последни публикации:

  • „Процеси на стратификационна трансформация в България след 1989 г.: Методологически предизвикателства и социо-исторически контексти на динамизацията на социалния живот.“ (2009);
  • „Житейски шансове и статусна динамика.“ (2008).

Нашите лектори