Йордан Димитров има магистърска степен по Икономикс от Университета за национално и световно стопанство и бакалавърска степен по финанси. Освен това е преминал едногодишна специализация по стратегическо управление в университетите Georgetown и George Washington University в Washington, DC, USA. Експерт по проблемите на проектното управление, стратегическото планиране, мониторинг и оценка на програми и проекти и институционално изграждане.

Професионален опит:

  • Управлявал е проекти, финансирани от Европейския съюз, Световна банка, ПРООН и други;
  • Kонсултант на Министерство на труда и социалната политика по изготвяне на Националният план за развитие 2000-2007;
  • Kонсултант на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013;
  • Разработва и стартира Правителствен гаранционния фонд за микро-кредитиране на стойност 20 милиона лева в подкрепа на микро предприемачеството в България;
  • Бил е лектор по управление на проекти, стратегическо планиране и европейски структурни фондове в обучения финансирани от Международния център за обучение в Торино към Международната организация по труда, Програмата на ООН за развитие, Американски университет в България и други;
  • От септември 2004 г. е ръководител програми в Балкански институт по труда и социалната политика.

Член на:

  • Project Management Institute, Newton Square, PA, USA – най-голямата неправителствена организация в света, работеща по въпросите на управлението на проекти;
  • Българска Макроикономическа Асоциация, София, България – неправителствена организация, работеща в сферата на макроикономическата теория и практика;
  • Kонсултант на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013;

Нашите лектори