Професионален опит:

  • От м. септември, 2009 г. Главен секретар на Министерството на образованието, младежта и науката;
  • От 2002 г. е работил в Министерството на финансите, като в по-голямата част от времето е бил ангажиран с работа по изготвянето и изпълнението на държавния бюджет в частта му за образование;
  • Като главен секретар на МОМН и експерт в МФ, той е участвал дейностите по регламентиране на делегираните бюджети, изготвяне на разходните стандарти, разпределение на средствата в системата, изготвяне на нормативни актове и др.

Нашите лектори