Консултант в областта на финансовия и кредитен анализ

Петър Петров има магистърска степен по икономика. Специализирал е финансов и кредитен анализ по програми на Manchester Business School и Intitute for Finansial Services London. Експерт по проблемите на ликвидността и оборотния капитал на фирмено и отраслово ниво, финансовия и кредитен анализ, разработването на целеви и срочни бизнес програми.

Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери”, „Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и отговора” (на CD), както и на над 150 статии и научни доклади. Автор е на концепцията CLR© – Съотношение на кризисна ликвидност.

Работил е като главен счетоводител, финансов директор и изпълнителен директор в структуроопределящи компании. През 1992 година той започва самостоятелна консултантска дейност. Основател и управляващ съдружник на дружествата „Перфект груп” ООД, „Петров и Партньори” ООД, „КонсултКо” ООД и „Енерджи Дю Дилиджънс” ООД.” Консултант (консултирал е и консултира) на мултинационални компании, големи, средни и малки фирми, работещи в следните икономически сектори:

 • Селско, горско и рибно стопанство.
 • Добивна промишленост.
 • Преработваща промишленост.
 • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива.
 • Търговия.
 • Хотелиерство и ресторантьорство.
 • Финансови и застрахователни дейности.
 • Професионални дейности и научни изследвания.
 • Административни и спомагателни дейности.
 • Държавно управление.
 • Образование.
 • Хуманитарно здравеопазване и социална работа.

Като консултант е участвал е в преговорни процеси на държавно ниво.

От 2005 година Петър Петров е лектор на семинари, динамични тренинги и фирмени обучения, свързани с тематиките на анализа на финансовите отчети, разработването на успешни бизнес планове и презентации, бизнес преговори и управление на времето. Неговата статия „Седемте пагубни грешки в презентирането”, публикувана във Vesti.bg, е прочетена повече от 9000 пъти за 24 часа.

 

Нашите лектори