Весела Орлинова Павлова – съдия във Върховен административен съд, първо отделение /от 07.11.2017 г. и към настоящия момент/.


Родена на 29.07.1976 г. в гр. София. През 1999 г. завършва висшето си юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски” . През 2009 г. – 2010 г. завършва Международна магистърска програма „Право на Европейския съюз” в СУ „Св. Климент Охридски”.
За времето от май 2001 г. до февруари 2003 г. работи като младши, старши и главен експерт в дирекция „Правна“ на Агенцията за приватизация.
От м. февруари 2003 г. до м. февруари 2006 г. изпълнява длъжността „съдебен помощник” във Върховния административен съд, трето отделение.

От м. февруари 2006 г. до м. февруари 2007 г. работи като младши съдия в Пловдивския окръжен съд.

От 15.02.2007 г. до 06.11.2017 г. вкл. работи като съдия в Административен съд София град, първо отделение – разглежда първоинстанционни административни дела по различните материални данъчни закони, по Закона за държавния служител, Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за убежището и бежанците, Закона за чужденците в РБ, Кодекса за социално подпомагане, Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила на детето и др., както и дела в тричленен състав по кнахд, както и при оспорване на нормативни актове на Столичния общински съвет.

Владее английски език.

Нашите лектори