Завършил магистърска степен „Право“ и бакалавърска „Счетоводство и контрол“ в УНСС.

Професионален опит:

  • Работил като старши юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“, Регионална дирекция за социално подпомагане София–град, а от 2007 година в Министерство на труда и социалната политика;
  • Работи по изготвянето на обществени поръчки, дава консултации за провеждането им, както и изработва практика и вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки в Министерство на труда и социалната политика;
  • Участвал като член на комисия за избор на изпълнител по обявени обществени поръчки и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както и председател на посочени комисии;
  • Консултира, изготвя, участва и провежда обществени поръчки, обявени по реда на Закона за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки;
  • В момента е началник отдел „Обществени поръчки“ към БНТ.

Нашите лектори