Резюме:

Електронната учебна платформа постепенно се превръща в неразделна част
от електронния ресурс на всяко съвременно учебно заведение. Дигиталните
платформи като Bigblubutton , Zoom, Microsoft Teams, предоставят на
преподавателите достъп до инструменти, които не само допълват
традиционните форми на обучение, но и съдържат потенциал за повишаване
на ефективността в цялостния учебен процес. Всяка платформа предлага
дидактически инструментариум в четири основни направления – дизайн на
курсове, организация на комуникацията между учителите/ученици, достъп до
допълнителни и външни ресурси и система за електронно изпитване. Тази
инфраструктура позволява диверсификация на дидактическите подходи и
информационни канали, които да отчитат различните стратегии и стилове на
учене на обучаващите се с цел максимално усвояване на преподаваното
учебно съдържание.
Новата реалност, която настъпи след пандемията с COVID-19
предполага наред с притежаваните знания, умения и компетенции в
професионално-педагогическата област, учителят да има и компетенции от
областта на информационните и комуникационните технологии.

Тук идва  и преподавателска роля, така да организира
информацията, че тя да бъде добре визуализира с помощта на инфографика,
за да може да улесни възприемането на информацията и за я направи
по-лесна за обработка и запомняне.  Способността ни да запомним
последователност от теоретични знания зависи от ефективността и
точността, с която мозъците ни възприемат информация. Колкото тя е
представена с визуални инструменти, толкова по-лесно и дълго се запомня.
Емпирично изследване показава, че по-голямата част от
обучаемите по време на дигитална лекция имат раздвоено внимание, т.е
слушат урока и извършват паралелна дейност. Затова ролята на учителя е
много важна да мотивира ученика да фокусира вниманието си върху учебния
материал.