Резюме:

Обучението е с 2 фокуса:  технически и психологически.

Първият фокус е върху техническите параметри на провеждането на онлайн
урока. Нашите деца развиват технологична култура още в детската градина.
Няколко години по-късно не можем да ги откъснем от смартфоните им. При
тези обстоятелства, за да привлечем вниманието им и да заговорим на
техния език, ние, техните учители, трябва също да присъстваме в
дигиталния свят. Дигиталните компетенции се отнасят не само до
критичност и увереност при употребата на пълния набор дигитални
технологии за информация, а и комуникация и базово разрешаване на
проблеми във всички аспекти от живота.

Вторият фокус е върху интеграцията с обучаемите при провеждането на
онлайн урока.
Обучението “лице в лице” е модел, насочен към учителите, където учащите
играят реактивна роля. Виртуалните класни стаи предлагат различен модел,
който е интерактивен, насочен към технологиите и съсредоточен върху
обучаемия. Когато обучаемите не са просто пасивни наблюдатели, те могат
да разгърнат творчеството и креативността си и да се ангажират с учебния
процес на по-дълбоко ниво.