+359886575720 / +359882272125

Обучение на материално-отговорни лица.

Обучение на материално-отговорни лица.

Резюме

 Определение и същност на понятието материална отговорност. Имуществена отговорност – определение; същност по смисъла на Кодекса на труда, Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството и др. Основни длъжностни задължения на материално-отговорните лица. Основни отговорности, присъщи за длъжността. Организационни връзки и взаимоотношения. Необходима компетентност за изпълнение на длъжността. Отчитане на получените активи. Организация на отчитането на активите. Специфични особености при отчитането на дълготрайните и краткотрайни активи в бюджетните организации. Документация, водена от материално-отговорните лица (домакини) при получаване на активи - доставка и приемане на активи. Специфични особености при отчитане на придобиването на амбалажа. Специфични особености при отчитане на парични средства и ценни книжа. Отчитане на движението на активите. Документация, водена от материално-отговорните лица (домакини) при изписване на активи. Инвентаризация. Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ. Нормативна основа за извършване на инвентаризация. Етапи при извършване на инвентаризацията. Видове инвентаризации и ред за провеждането им. Технология на инвентаризация на дълготрайните активи. Технология на инвентаризацията на краткотрайните активи – материали, продукти. Амбалаж и др. Инвентаризация на финансовите активи. Инвентаризация на разчетите. Документиране на резултатите от инвентаризацията. Дискусия.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии";
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017 г.

Лектори

Място

Контакти