+359886575720 / +359882272125

Организация и документиране на дейността по здраве и безопасност в предприятието.

Организация и документиране на дейността по здраве и безопасност в предприятието.

Резюме

На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически уроци за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно!
АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО: Роля на представителите по безопасност и здраве при работа в процеса на подобряване на условията на труд. Новости в изискванията за назначаване на хора с увреждания. Основни направления на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
ЦЕЛЕВА ГРУПА
 • длъжностни лица и отговорници по безопасност и здраве в предприятията;
 • изпълнители/работници;
 • технически ръководители;
 • проектанти; висши мениджъри;
 • членове на КУТ и ГУТ.
ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.
ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНЕ Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ПОЛЗИ

 • Гарантирате опазването на здравето и живота на служителите си;
 • Осигурявате компетентен ръководен персонал по казусите на ЗБУТ;
 • Спестявате на фирмата от глоби, при проверки и инциденти;
 • Издаване на удостоверение, важащо пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и др.

Лектори

Място

Програма

 • Ден 1
  09:30 Откриване на семинара
  09:30 Роля на представителите по безопасност и здраве при работа в процеса на подобряване на условията на труд.
  • Комисия по трудоустрояване – създаване, цели и задачи.
  • Трудови злополуки – установяване, разследване, деклариране.
  • Задължения на работодателя за провеждане на консултации с представителите по безопасност и здраве при работа.
  11:00 Кратка почивка
  11:30 Новости в изискванията за назначаване на хора с увреждания.
  • Същност и обем на квотите за назначаване на работници и служители с трайни увреждания.
  • Има ли разлика между трудоустроени лица и хора с увреждания по Закона за хората с увреждания?
  • Условия и ред за използване на посредничество за наемане на хора с трайни увреждания – срокове.
  • Възможности за освобождаване от ангажимента за назначаване на лица с трайни увреждания.
  • Прилагане на алтернативни мерки за заетост.
  • Задължение и ред за заплащане на компенсационни вноски.
  13:00 Обедна почивка
  14:00 Основни направления на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  • Професионален риск – оценка, мерки за превенция.
  • Предоставяне информация на работещите – обучение и инструктаж по безопасност и здраве.
  15:30 Кратка почивка
  15:45
  • Превенция на условията на труд – фактори на работната среда, периодика на измерванията, мерки за минимизиране на тяхното влияние.
  • Изисквания при работа с опасни химични вещества и смеси.
  • Орган по безопасност и здраве – основни функции и задачи.
  17:00 Дискусия

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер