+359886575720 / +359882272125

Партниране между семейство и училище.

Партниране между семейство и училище.

Резюме

Предимствата от доброто взаимодействие с родителя. Намиране на общ език и изглаждане на преобладаващите различия. Стратегии за включване на родители: информиране, договаряне и др.; Фокус върху изграждане на доверие; партньорски взаимоотношения между учителите, семействата и членовете на общността – анализ и адаптация на добри практики от страната и света. (родителски срещи, участие в училищния живот, партньорство във възпитанието на ценности) Разпознаване, уважение и адресиране нуждите на семейството с разбирането за социалното и културално различие през приемане философията на партньорството, където правата и отговорностите са споделени. Училищна медиация за намаляване на агресията в техните учебни заведения и развиване на културата на диалога.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители – начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017 г.

Лектори

Място

Контакти