+359886575720 / +359882272125

Практически акценти при прилагане на СФУК. Инвентаризация и бракуване на активи.

Практически акценти при прилагане на СФУК. Инвентаризация и бракуване на активи.

Резюме

Обзорен преглед на нормативната уредба за въвеждане на вътрешен контрол в организациите от публичния сектор, както и в търговските дружество с държавно или общинско участие. Практически насоки при разработване и актуализиране на СФУК. Управлението на риска – същност и специфика. Пропуски и недобри практики при прилагане на ЗФУКПС. Годишно докладване за състоянието на СФУК в изпълнение на изискванията на чл. 8 от ЗФУКПС. Попълване на въпросника на министъра на финансите и изготвяне на годишен доклад за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на СФУК в организациите, включително за разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. Инвентаризация. Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ. Нормативна основа за извършване на инвентаризация. Видове инвентаризации и ред за провеждането им. Етапи при извършване на инвентаризацията. Технология на инвентаризация на дълготрайните активи. Технология на инвентаризацията на краткотрайните активи. Инвентаризация на финансовите активи. Инвентаризация на разчетите. Документиране на резултатите от инвентаризацията. Бракуване на активи – същност, документация. Съществени моменти в Закон за счетоводството.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Други: счетоводители, финансови контрольори, лица, осъществяващи предварителен контрол за законосъобразност. Всички, които прилагат СФУК;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017 г.

Лектори

Място

Контакти