+359886575720 / +359882272125

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и административно наказание. Процедури по налагането на санкции (Специализиран за административнонаказващи органи) - Best Seller!

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и административно наказание. Процедури по налагането на санкции (Специализиран за административнонаказващи органи) - Best Seller!

Резюме

Обучението е практическо и изцяло специализирано за административнонаказващи органи. Разделено е в две части като сме избрали лектори от двете страни на „бариерата”, а именно съдия и адвокат. Първата част ще разгледа задълженията и правата на актосъставителите и административно наказващите органи, както и процедурите по налагане на санкции, а втората нарушенията при самото производство. Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъскваме всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН). Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административнонаказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления. ПРОГРАМА ● Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания: ● Образуване на административно-наказателно производство; ● Съставяне на акт за установяване на административно нарушение – правна същност, реквизити. Актосъставители. ● Налагане на административни наказания – компетентност на административнонаказващия орган. Наказателно постановление – реквизити. ● Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение ● Обжалване на наказателни постановления пред съд. ● Производство пред първата инстанция: ● Подсъдност на делата, предмет, страни, правомощия на първата инстанция по административнонаказателни дела. ● Производство пред касационната инстанция: ● Основания за касационна проверка, страни, правомощия на касационната инстанция. ● Възобновяване на административнонаказателното производство. ● Съдебна практика по административнонаказателни дела. ● Административно нарушение. Как и от кого се установява наличието на административно нарушение; ● Какво трябва да знае и владее актосъставителя; ● Стъпки и хронология на действията при съставяне на акт за административно нарушение; ● Най-честите грешки допускани от актосъставителите. ● Какво трябва да знае административнонаказващия орган; ● Стъпки и хронология на действията при съставяне на наказателни постановления; ● Оформяне на наказателното постановление от правна и фактическа гледна точка; ● Най-честите грешки, допускани от административнонаказващите органи. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти