+359886575720 / +359882272125

Прекратяване на трудовото правоотношение в образователните институции. Възможности за работодателя при приложение на 7 различини начини за прекратяване. Процедури и документация при съкращения в щата.

Прекратяване на трудовото правоотношение в образователните институции. Възможности за работодателя при приложение на 7 различини начини за прекратяване. Процедури и документация при съкращения в щата.

Резюме

Настоящата програма предоставя теоретични знания и практически умения в рамките на 16 учебни часа по следните теми: • Права и задължения на работодателя и на служителя в образователната институция при прекратяване на трудовото правоотношение. • Нормативна уредба на съкращението на щата и намаляване на обема на работата: • Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи. • Позиция на работодателя при обжалване на заповед за съкращаване в щата. • Прекратяване на трудов договор сключен със срок за изпитване. • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни. • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата. • Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа. • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях. • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор. • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник. • Закрила на работника при прекратяване на трудовото правоотношение. • Преодоляване на закрилите при прекратяване на трудовото правоотношение. • Най-честите грешки на екипа на работодателя при прекратяване на трудовите правоотношения.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението:
Начин на завършване на обучението (други): Разработване на вътрешен нормативен акт на образователната институция, свързан с темите на програмата
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1272 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти