+359886575720 / +359882272125

Презентационни умения на педагогически специалисти.

Презентационни умения на педагогически специалисти.

Резюме

 Визията на обучението е да подпомогне обучаемите при усвояване на основни принципи на подготовката и реализация на презентация; Изграждане на умения за контролиране на поведение пред аудитория; Изграждане на способности за ефективно целево въздействие над аудиторията и Умения да представят своите идеи и програми пред различни аудитории. Обучението цели да се постигне правилно структуриране на презентация; Откриване на личен стил на ефективно представяне; Анализ на аудиторията; убедителност и въздействие по време на презентация; Работа с трудни слушатели; Подготовка и представяне на ефективна презентация на своите идеи и програми. Съдържанието на темите в обучението са: Въведение и запознаване с обучението, Език на тялото - специфики, Работа със съдържание, поведение и глас; Презентационни материали и техника; Планиране и подготовка на презентацията; Представяне на финални презентации.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1270 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти