+359886575720 / +359882272125

Профилактика на синдрома BURN OUT /професионалното прегаряне/ при педагогическите специалисти.

Профилактика на синдрома BURN OUT /професионалното прегаряне/ при педагогическите специалисти.

Резюме

Програмата е насочена към всички категории педагогически специалисти. Въпросът за натовареността на учителите стои много близо и до проблема със застаряващата учителска общност, която често се оплаква от изтощение, липса на мотивация, нежелание за работа. Това поставя въпроса за специфичните условия за работа, които водят до заболявания на професионалната група на учителите, за която общественото мнение е, че разполага с много свободно време и дълга отпуска. Обучението осигурява придобиване на нови допълнителни компетентности за мотивиране и задържане на квалифицираните специалисти в системата на предучилищното и училищно образование. Теми на обучението: 1. BURN OUT/професионално прегаряне/ - симптоми и причини 2. Диагностика на BURN OUT. 2. Фази на синдрома "Професионално прегаряне" 3. Външни и вътрешни предпоставки за проявите на BURN OUT - Същност на стреса. Видове стрес. Стресогенни фактори в учителската професия. - Рискови групи, предразположени към прояви на "Професионално/емоционално прегаряне - Поведенчески стратегии за справяне със стреса. Управление на времето като превенция на стреса. 4. Модел на BURN OUT. 5. Значение на тайм-мениджмънта в учителската професия - Управление на времето. Диагностика на проблемитеу свързани с организация на управлението на времето; - Матрица на управление на времето. 6. Методика на провеждането на профилактически тренинг срещу професионалното прегаряне.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1276 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти