+359886575720 / +359882272125

"Провеждане на новите обществени поръчки от учебните заведения – нови моменти и добри практики."

Резюме

Ще бъде разгледан новия ред за провеждане на обществени поръчки от учебните заведения. Обучението ще бъде изцяло практически насочено, като ще бъдат изготвени и проиграни няколко различни вида обществени поръчки (най-често провежданите от учебните заведения). Консултации:ще имате възможност за индивидуални консултации и разглеждане на конкретни обществени поръчки. Материали:съдържат няколко пълни документации за различни обществени поръчки в хартиен и електронен носител, които може да бъдат използвани от учебните заведения директно.
Работен език:Български Цена за един участник:240 лв. 180 лв. за втори участник.

Лектори

Място

гр. Пловдив

Тримонциум Принцес

Тримонциум Принцес

Програма

 • Ден 1
  • 9:00 - Регистрация на участниците
  • 9:30
  • Въведение:
  • Нови правила за възлагане на малки обществени поръчки;
  • Право на контрол от Възложителите върху работата на комисията за оценка;
  • Право на Възложителите да включват или не външни експерти в комисиите за оценка;
  • Завишение на праговете, над които се изискват обществени поръчки;
  • Промени в обжалването;
  • Нови образци на редактора на АОП.
  • Най-важни Интернет страници.
  • Регистър на Обществените поръчки.
  • Електронен подпис и електронни услуги. Вътрешни правила.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Изисквания за енергийна ефективност при доставка на оборудване и превозни средства.
  • Зелени обществени поръчки – препоръчителни критерии за оценка.
  • Комисия за оценка и работата й.
  • Дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
  • Разработване на документация за опростена открита процедура за строителство с предмет "Ремонтни дейности в училище":
  • Решение; Обявление;
  • Изисквания към кандидатите и критерии за допустимост;
  • Методика и критерии за оценка; Гаранции;
  • Оферта, Договор, изискуеми декларации.
  • Особености при различните видове договаряния.
  • 13:00 - Обедна почивка
  • 14:00
  • Разработване на документация за обществена поръчка с прилагане на условията и реда на Глава 8 „а” от ЗОП „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” за доставка на оборудване с праг до 66 000 лв.
  • Примери за други обществени поръчки под праговете на приложене на ЗОП за доставка и за услуги с праг до 20 000 лв.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Примери на методики за оценка, примери на договори.
  • Дискусия.
  • Решаване на казуси и дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
  • Най-чести грешки при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
  • 17:30 - Дискусия. Въпроси. Закриване на обучението.

Контакти