+359886575720 / +359882272125

Работно време, почивки и отпуски в образователните институции. Възможностите на работодателя за въвеждане на гъвкави режими на работа.

Работно време, почивки и отпуски в образователните институции. Възможностите на работодателя за въвеждане на гъвкави режими на работа.

Резюме

Настоящата програма предоставя теоретични знания и практически умения по следните теми: • Редовно работно време. • Възможности на работодателя за удължаване и намаляване на работното време. • Непълно работно време. • Различните форми на непълна заетост и ползите за работодателя от използването им. • Режими на работно време. • Вътрешни актове на работодателя относно работното време. • Ненормиран работен ден. • Сумирано изчисляване на работното време. • Работно време с променливи граници. • Често допускани грешки от екипа на работодателя. • Съдебна практика. • Почивки и официални празници. • Видове отпуски. • Придобиване право на отпуск. • Ползване на отпуск, прекъсване на ползването, отлагане на ползването. • Възнаграждение по време на отпуск. • Отпуск при временна неработоспособност. • Отпуск поради бременност, раждане, осиновяване и отглеждане на дете. • Отпуск за повишаване на професионалната квалификация. • Вътрешни актове на работодателя относно почивките и отпуските. • Типични пропуски на екипа на работодателя. • Съдебна практика.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението:
Начин на завършване на обучението (други): Разработване на вътрешен нормативен акт на образователната институция, свързан с темите на програмата
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1273 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти