+359886575720 / +359882272125

Сключване и изменение на трудовото правоотношение в образователните институции

Сключване и изменение на трудовото правоотношение в образователните институции

Резюме

Настоящата програма предоставя теоретични знания и практически умения в рамките на 16 учебни часа по следните теми: Предмет на трудовия договор - обхват на предмета на договора. Видове трудови договори според срока на действие на договора. Възможности за прилагане на срочните трудови договори. Трудов договор със срок за изпитване. Как да направим избор между трудов и граждански договор. Други важни елементи на трудовия договор. Изменение на договора. Правна уредба. Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя. Правна уредба – разработване, утвърждаване, връчване, изменение. Често допускани грешки от екипа на работодателя. Съдебна практика. Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати). Правна уредба на документите, свързани с трудовия стаж. Документи относно здравословното състояние на работника – медицински удостоверения при постъпване на работа и др., болничен лист; документи относно проверки за употреба на алкохол; документи за употреба на лекарства, които влияят върху работоспособността. Автобиография Препоръка при постъпване на работа. Професионална квалификация - защита на интересите на предприятието. Правна уредба на задълженията на работника по договора за квалификация. Други важни елементи на трудовия договор.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението:
Начин на завършване на обучението (други): Разработване на вътрешен нормативен акт на образователната институция, свързан с темите на програмата
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1268 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти