Дата на провеждане:
11-12.04.2019


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова
адв. Станислава Стоицева
Снежана Иванова


Резюме:

Обучението е акредитирано по МОН и дава 1 кредит. 

Курса е интензивен и специализиран за учебни и детски заведения!

Множеството динамични промени в законодателството ни изостри нуждата от актуализацията на знанията ни сферата на правото, особено в бюджетните организации. Въпросите се увеличават, грешките зачестяват и новите ангажименти на бюджетните организации непрекъснато растат.

Направихме този курс, именно, за да синтезираме най-важното от последните изменения и да дадем яснота кога, какво и как може и трябва да правим.

Акценти в обучението:

 • ЗАЩИТАТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – Нови задължения на директорите на учебни и детски заведения
 • ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ – Задължения и забрани относно предоставяне.
 • Задължения и мерки срещу ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ.
 • ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – основни практически въпроси по прилагането му. 

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Участниците получават 2 бр. удостоверения – 1 обикновенно и 1 акредитирано по МОН (след положен изпит)
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандартен Best Seller  Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Такса за участие  180 лв.  220 лв. Изчерпани
 Цена за втори участник до 31.03.2019 г.   150 лв.  180 лв.  –

Обучението е акредитирано по МОН и дава 1 кредит на участниците!


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара  ДЕН ПЪРВИ
09:30 НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯОТНОСНО ЗАЩИТАТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 •     Нови изисквания, съгласно изменения Закон за защита на личните данни;
 •     Какво задължително трябва да направи учебното заведение като администратор на лични данни;
 •     Длъжностно лице по защита на данните – задължения и условия за назначаване на ДЛЗД;
 •     Годишен план за работа по защита на личните данни;
11:00 Кафе – пауза
11:30
 •     Задължения относно видеонаблюдението – законосъобразност и документация;
 •     Задължения за защита на личните данни на работното място;
 •     Как да коригираме Етичните кодекси в учебните и детските заведения в съответствие със защитата на личните данни.
 •     Какви документи трябва да имаме.
13:00 Обедна почивка
14:00 ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА  ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

 •     Учебното и детското заведение – задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация
 •     ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 •     Процедури и документация за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на документи.
 •     Разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация, какви са сроковете.
 •     Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация
 •     Кога може да се откаже достъп до обществена информация?
15:30 Кафе-пауза
15:45 НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

 •     Кога учебното  и детското заведение  е задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 •     Що е „изпиране на пари“ – възможни хипотези.
 •     Задължение за извършване на оценка на риска.
 •     Задължение за докладване на компетентните органи.
 •     Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.
 •     Отговорност и санкции при неизпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
 •     Видове срокове съгласно Закона и Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари.
17:00 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации

Край на първи ден

09:30 Основни практически въпроси по прилагане на промените в ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки

 •     Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции
 •     Промени, свързани с подготовката, и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки;
 •     Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор
11:00 Кафе – пауза
11:30
 •     Трети лица и подизпълнители;
 •     Нови правила за подаване на оферти и заявления за участие;
 •     Комисия за провеждане на процедурата и правила за нейната работа;
 •     Промени в правилата за сключване и изменение на договор за обществена поръчка;
 •     Нови административнонаказателни състави;
13:00 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации

Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения