Дата на провеждане:
29.11.2013


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Мария Цветанова


Резюме:

Такса за участие:
216 лв. за един участник
180 лв. за втори участник
Цената включва:
Такса обучение, учебни материали, обяд, кафе-паузи, консултации, конферентни разходи, удостоверение.

Ще бъде разгледани всички детайли при последните плащания в бюджетните организации, особености в годишното приключване.


Лектор

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30
 • Правила за финансово отчитане на стопанските операции в бюджетните предприятия.
 • Корекции на данъчен кредит.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Практико-приложни аспекти при годишното счетоводното приключване в бюджетните предприятия:
 • – Съставяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове – взаимовръзки между параграфи/подпараграфи и счетоводни сметки при отчитане на: приходи; разходи; трансфери; операции с финансови активи и пасиви.
 • 13:00 – Обедна почивка
 • 14:00
 • Съставяне на оборотната ведомост и баланс към 31.12.2013 г.:
 • – акценти при отчитането на стопанските операции на начислена основа (работно и представително облекло, компютърна конфигурация, обезценка, основен и текущ ремонт, строителен надзор, саниране, стопанска дейност, лицензии, ученическо столово хранене, европейско финансиране и др.)
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Еднократни счетоводни записвания към 31.12.2013 г. в съответствие с дадените указания от МФ – начисляване на провизии; провизиране на разходи за персонал; начисляване на приходи и разходи по корективните сметки за месец декември; начисляване на приписани приходи и разходи; определяне на приблизителниоценки; провизиране на вземания и др.
 • Отклонения (грешки и нередности), установени от Сметна палата при одитите на финансовите отчети
 • Дискусия, въпроси и отговори
 • 17:30 – Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения