Дата на провеждане:
26.04.2013


Място на провеждане:
Тримонциум Принцес, гр. Пловдив


Лектори:
инж. Мария Райчева
юрисконсулт Асен Илиев


Резюме:

Ще бъде разгледан новия ред за провеждане на обществени поръчки от учебните заведения. Обучението ще бъде изцяло практически насочено, като ще бъдат изготвени и проиграни няколко различни вида обществени поръчки (най-често провежданите от учебните заведения).

Консултации:ще имате възможност за индивидуални консултации и разглеждане на конкретни обществени поръчки.

Материали:съдържат няколко пълни документации за различни обществени поръчки в хартиен и електронен носител, които може да бъдат използвани от учебните заведения директно.

Работен език:Български

Цена за един участник:240 лв.
180 лв. за втори участник.


Лектори

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30
 • Въведение:
 • Нови правила за възлагане на малки обществени поръчки;
 • Право на контрол от Възложителите върху работата на комисията за оценка;
 • Право на Възложителите да включват или не външни експерти в комисиите за оценка;
 • Завишение на праговете, над които се изискват обществени поръчки;
 • Промени в обжалването;
 • Нови образци на редактора на АОП.
 • Най-важни Интернет страници.
 • Регистър на Обществените поръчки.
 • Електронен подпис и електронни услуги. Вътрешни правила.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Изисквания за енергийна ефективност при доставка на оборудване и превозни средства.
 • Зелени обществени поръчки – препоръчителни критерии за оценка.
 • Комисия за оценка и работата й.
 • Дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
 • Разработване на документация за опростена открита процедура за строителство с предмет „Ремонтни дейности в училище“:
 • Решение; Обявление;
 • Изисквания към кандидатите и критерии за допустимост;
 • Методика и критерии за оценка; Гаранции;
 • Оферта, Договор, изискуеми декларации.
 • Особености при различните видове договаряния.
 • 13:00 – Обедна почивка
 • 14:00
 • Разработване на документация за обществена поръчка с прилагане на условията и реда на Глава 8 „а” от ЗОП „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” за доставка на оборудване с праг до 66 000 лв.
 • Примери за други обществени поръчки под праговете на приложене на ЗОП за доставка и за услуги с праг до 20 000 лв.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Примери на методики за оценка, примери на договори.
 • Дискусия.
 • Решаване на казуси и дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
 • Най-чести грешки при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
 • 17:30 – Дискусия. Въпроси. Закриване на обучението.

Място на провеждане

Тримонциум Принцес, гр. Пловдив

http://www.princessbulgaria.com

 • Тримонциум Принцес
 • Тримонциум Принцес
 • Тримонциум Принцес
 • Тримонциум Принцес

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения