Дата на провеждане:
22.04.2016


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
адв. Светлана Нейкова
адв. Станислава Стоицева


Резюме:

На 16 февруари 2016 година бяха обнародвани последните промени в Закона за обществените поръчки, които ВЛИЗАТ В СИЛА от 15 април 2016 г.

Нашите лектори подготвят анализ на правната уредба като основната цел ще бъде да запознаят участниците с новите изменения и да дадат сигурност на участниците за законосъобразното разходване на публични средства. Темите на нашите лектори обхващат приетите промени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) от 2016 г. и са насочени към ръководители и служители в бюджетните организации.

Адв. Светлана Нейкова и адв. Станислава Стоицева подготвят насоки за най-важните елементи в процеса на подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки по новите правила. Опитът на лекторите по казуси свързани с обществени поръчки гарантира експертният прочит на промените в ЗОП, който ще получите по време на семинара. Ще бъдат разяснени и сроковете и етапите за въвеждане в действие на новите правила по Закона за обществените поръчки.

Идивидуалните казуси и множеството въпроси свързани с всяка една обществена поръчка са причина организаторите от Академия Респонса да предвидят широки възможности за въпроси и казуси от практиката на участниците. Всеки записал се участник може да изпрати предварително своите въпроси, чийто отговор ще получи по време на обучението.

Защо да участвате?

 • Ще се запознаете с последните изменения и допълнения в ЗОП;
 • Ще спестите време и усилия за подготовката на документацията за обществени поръчки;
 • Ще получите практически съвети за реализирането на обществена поръчка;
 • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности;

Вижте по-подробна програма на обучението по-долу.

ВНИМАНИЕ: Обучението е подходящо за публични възложители на обществени поръчки! Ще бъдат разглеждани промените от гледна точна на възлагане на обществени поръчки, а не от гледна точка на кандидатстване.

Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен и хартиен носител да да
Обяд  – да да
Комфортни места на предните редове  –  – да
 Лична консултация с лектора по-време на / след обучението  –  –  да
 .
Цена за участие в курса: 180 лв.  240 лв. 300 лв.
Втори участниц от една организация: 120 лв. 180 лв. 240 лв.
 Цените са крайни за 1 участник.

 


 ГАРАНЦИЯ 


“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците.
09:30 Откриване на семинара
09:30
 • Анализ на правната уредба по новия Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г.
 • Срокове и етапи за въвеждане в действие на новите правила по Закона за обществените поръчки
 • Възложители на обществени поръчки – статут, видове, особености; централизирано възлагане.
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • Видове процедури за възлагане  на обществени поръчки, специфични особености на отделните видове процедури за възлагане на обществени поръчки по новия ЗОП
 • Прогнозна стойност и ред за възлагане, избор на процедура и подготовка на документация, нови моменти при съставяне на методиките и показателите за оценка етапи на провеждане, правила при обявяване, работата на комисия, избора на изпълнител; сключване на договор и нови основания за изменение.
13:00 Обедна почивка
14:00
 •  Изискване за публичност и прозрачност при откриване и провеждане на процедурите – профил на купувача, регистър на обществените поръчки.
 • Новите правила за обжалване на актовете на възложителите; допустимост на жалбата, правен интерес, разноски, временна мярка и предварително изпълнение; права и задължения на страните в производството по обжалване.
 • Правомощия на КЗК.
15:30 Кафе-пауза
16:00
 • Основания за отмяна на обжалваното решение или действие; съществени и несъществени нарушения.
 • Действия, които следва да бъдат предприети след отмяна на обжалвано решение на възложителя.
 • Административно-наказателна отговорност по новия ЗОП; субекти; видове административни нарушения; налагане на административни наказания.
17:30 Въпроси и дискусия.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения