Дата на провеждане:
27.03.2020


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
Иван Нейков
Весна Ненчева


Резюме:

Обучението е първото по рода си, което разглежда въпроса за тормоза и агресията в училищата и детските градини едновременно от юридическа и психологическа гледна точка.

Ще разгледаме темата от правна гледна точка и какви са задълженията, които има директора и неговия екип относно превенция на агресията и тормоза в учебното заведение от правна гледна точка;

Какви отговорности носи всеки, който си позволи да прояви агресия;

Какви правомощия и възможности на работодателя за справяне с подобна ситуация; какво е поверителна информация и какви задължения имаме за опазване на личните данни в учебните заведения.

Тези въпроси са често пренебрегвани и носят множество негативи за цялото учебно заведение.

След това ще преминем през workshop за реално справяне с агресията и тормоза. Ролеви игри и реални казуси от училища и детски градини ще спомогнат за упражнение на ефективната интервенция. Поради  комплексната природа на феномени като грубиянството, кибертормоза, фините форми на емоционално и вербално насилие, всеки екип от педагогически и непедагогически специалисти се нуждае от конкретен концептуален модел, ориентиран към действено насочване на интервенциите и програмите в конкретната училищна среда.

Ще видим модели за въздействие върху факторите,  които могат да повишат риска от прояви на агресия и насилие на нивото на индивида, групата и организацията. Ще включим добри практики в училище на нивото на образователния процес и психологическото подпомагане в училище.

Вижте по-подробна програма на обучението по-долу.


Обучението е одобрено със заповед РД-09-1274 на МОН и дават, на успешно преминалите участниците, 1 кредит! 


 

Ценови пакети: Икономичен Стандарт Бизнес
    Най-изгодно  
Участие в целия курс да да да
Кафе-паузи да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Удостоверение с 1 кредит по МОН да да
Материал на хартиен и електронен носител да да
Лична консултация с лектора след обучението да
 .
Цена  150 лв.  180 лв. 240 лв.
Ранно записване до 14.02.2020 г. 120 лв. 150 лв. 210 лв.
Втори и следващ участник от едно учебно заведение след срока на ранно записване 120 лв. 150 лв. 210 лв.

 


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците

09:30 Откриване на семинара – ЛЕКТОР: ИВАН НЕЙКОВ

1. Нормативна уредба на  задълженията за предотвратяване на тормоз и насилие.

2. Форми на физическо насилие и психически тормоз.

3.Създаване на вътрешни нормативни актове в учебните и детски заведения за предотвратяване на насилие.

4. Дисциплинарна, административно-наказателна  и наказателна отговорност на педагогическия и непедагогически персонал при упражняване на насилие върху деца и ученици.

11:00 Кафе-пауза

11:30 – ЛЕКТОР: ИВАН НЕЙКОВ

5. Имуществена отговорност при причинено насилие и тормоз от страна на педагогическия и непедагогически персонал – имуществени и неимуществени вреди; обезщетение за претърпяни болки и страдания.

6. Правомощия на работодателя да проверява психическата устойчивост на педагогическия и непедагогически персонал и умението да работят в конфликтна среда.

7.  Що е поверителна информация в детско и учебно заведение и задълженията на персонала да не я разпространяват.

8. Задължение на педагогическия и непедагогически персонал за опазване на лични данни на деца, ученици, родители ,  персонал.

13:00 Обедна почивка

14:00 – ЛЕКТОР: ВЕСНА НЕНЧЕВА

9. Превенция на агресията. Влияние върху поведението на подрастващите.

10. Причини за възникване и диагностициране на конфликтите в училище.

15:30 – 15:45 Кратка почивка

11. Трансформация на конфликти.

12. Работа по казуси.

13. Интервенции при тормоз. Партниране между семейство и училище.

14. Училищна медиация. Роля на учителя за формиране на позитивен климат в класа – добри практики.

Въпроси и консултации – БИЗНЕС ПАКЕТ

Закриване на семинара

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

  • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
  • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
  • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
  • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
  • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
  • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения