+359886575720 / +359882272125

Трудови задължения на педагогическия и непедагогически персонал в образователните институции . Дисциплинарна и имуществена отговорност. Възможностите на работодателя и най-честите грешки на екипа му при осъществяване на отговорността.

Трудови задължения на педагогическия и непедагогически персонал в образователните институции . Дисциплинарна и имуществена отговорност. Възможностите на работодателя и най-честите грешки на екипа му при осъществяване на отговорността.

Резюме

 Трудови задължения. • Нарушения на трудовата дисциплина, възможности на работодателя да разширява задълженията на работника. • Видове дисциплинарни наказания. • Ред за налагане на дисциплинарни наказания. • Заповед за налагане на дисциплинарно наказание. • Заличаване на дисциплинарните наказания. • Най-честите грешки на екипа на работодателя. Съдебна практика. • Последици от дисциплинарните наказания. • Вътрешни актове на работодателя относно трудовата дисциплина. • Обхват на имуществената отговорност. • Имуществена отговорност на служителите и работниците. • Имуществена отговорност на ръководителите. • Изключване на имуществената отговорност. • Ограничена имуществена отговорност. • Най-честите грешки на екипа на работодателя. Съдебна практика. • Основания, размер, ред за налагане, срокове. • Пълна имуществена отговорност. • Типични грешки на екипа на работодателя. Съдебна практика. • Принципи на стопанисване на имуществото на предприятието. • Документация на работодателя при налагане на имуществена отговорност на служителите и работниците. • Как да избегнем най-често допусканите грешки. Съдебна практика.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението:
Начин на завършване на обучението (други): Разработване на вътрешен нормативен акт на образователната институция, свързан с темите на програмата
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1269 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти