Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Ще бъдат дискутирани общите положения на административно наказателното производство по Закона за здравното осигуряване, както и какви са особеностите на отделните състави на административните нарушения по ЗЗО. Ще научите още и каква е най-добрата съдебна практика в тази област и какви действия или бездействия да предприемете, за да избегнете бъдещи грешки.

ПРОГРАМА
● Общи положения на административно-наказателното производство по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
● Компетентност на актосъставителите и на административнонаказващия орган
● Субекти на административните нарушения
● Обект на защита
● Видове административни наказания
● Видове състави на административни нарушения по Закона за здравното осигуряване
● Особености на отделните видове състави на административни нарушения по Закона за здравното осигуряване. Често срещани грешки при:
– Нарушения от работодатели или отговорници на работодатели
– Нарушения от изпълнителите на извънболнична медицинска помощ
– Нарушения на длъжностни лица на НЗОК и РЗОК
● Съдебна практика по административнонаказателни дела на административните
съдилища по Закона за здравното осигуряване
● Срещани нарушения, повтаряемост на нарушенията
● Трудности, възникващи при констатиране на административните нарушения иреализиране на административнонаказателната отговорност
● Практически проблеми при реализиране на административнонаказателната отговорност по Закона за здравното осигуряване

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)