Резюме:

● Същност и източници на електромагнитни полета.
● Рискове за безопасността и здравето, произтичащи от ЕМП.
● Оценка на риска ЕМП
● Практически насоки;

Продължителност: 1 уч. Часа