Резюме:

● Видове фактори на работната среда; Практически насоки.
● Рискове, обусловени от отделните фактори.
● Нормативни изисквания. Срокове за контрол.
● Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда.

Продължителност: 1 уч. часа