Резюме:

● Същност на понятието риск за безопасността и здравето при трудовата дейност;
● Рискове произтичащи от различните елементи на трудовата дейност;
● Етапи при оценката на риска;
● Определяне степента на риска;
● Мерки за превенция на рисковете, свързани с трудовата дейност;
● Практически насоки;

Продължителност: 1 уч. часа