Лектори:
д-р Димитър Софиянски
инж. Веселин Попов


Резюме:

На обучението ще се запознаете със законодателството в сферата на ЗБУТ. Материята се възприема чрез голям набор от практически уроци за това кои са задълженията ни, в какъв срок трябва да се изпълнят, как да не допуснем грешки, които водят до глоби, разрешаването на проблеми своевременно!


АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО:

Роля на представителите по безопасност и здраве при работа в процеса на подобряване на условията на труд.

Новости в изискванията за назначаване на хора с увреждания.

Основни направления на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • длъжностни лица и отговорници по безопасност и здраве в предприятията;
 • изпълнители/работници;
 • технически ръководители;
 • проектанти; висши мениджъри;
 • членове на КУТ и ГУТ.

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.


ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНЕ

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


ПОЛЗИ

 • Гарантирате опазването на здравето и живота на служителите си;
 • Осигурявате компетентен ръководен персонал по казусите на ЗБУТ;
 • Спестявате на фирмата от глоби, при проверки и инциденти;
 • Издаване на удостоверение, важащо пред Инспекциите по труда, браншовите камари в България, както и за участие в търгове, конкурси и др.


Лектори

Програма

09:30 Откриване на семинара
09:30 Роля на представителите по безопасност и здраве при работа в процеса на подобряване на условията на труд.

 • Комисия по трудоустрояване – създаване, цели и задачи.
 • Трудови злополуки – установяване, разследване, деклариране.
 • Задължения на работодателя за провеждане на консултации с представителите по безопасност и здраве при работа.
11:00 Кратка почивка
11:30 Новости в изискванията за назначаване на хора с увреждания.

 • Същност и обем на квотите за назначаване на работници и служители с трайни увреждания.
 • Има ли разлика между трудоустроени лица и хора с увреждания по Закона за хората с увреждания?
 • Условия и ред за използване на посредничество за наемане на хора с трайни увреждания – срокове.
 • Възможности за освобождаване от ангажимента за назначаване на лица с трайни увреждания.
 • Прилагане на алтернативни мерки за заетост.
 • Задължение и ред за заплащане на компенсационни вноски.
13:00 Обедна почивка
14:00 Основни направления на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 • Професионален риск – оценка, мерки за превенция.
 • Предоставяне информация на работещите – обучение и инструктаж по безопасност и здраве.
15:30 Кратка почивка
15:45
 • Превенция на условията на труд – фактори на работната среда, периодика на измерванията, мерки за минимизиране на тяхното влияние.
 • Изисквания при работа с опасни химични вещества и смеси.
 • Орган по безопасност и здраве – основни функции и задачи.
17:00 Дискусия