Резюме:

  • Изисквания за създаване, водене и съхранение на документацията по здравословни и безопасни условия на труд.
  • Създаване на стегната организация, касаеща документооборота – подредба, необходимост от актуализации, срокове за съхранение.
  • Документи, свързани с: организиране на дейността по БЗР.
  • Обучението и инструктажите; КУТ/ГУТ.
  • Трудовите злополуки.
  • Измерване на факторите на работната среда.
  • Личните предпазни средства.
  • Електро-поддръжка и ръчни ел.инструменти.

Продължителност: 2 уч. часа