Резюме:

Обучението е практическо и изцяло специализирано за административнонаказващи органи.
Разделено е в две части като сме избрали лектори от двете страни на „бариерата”, а именно съдия и адвокат. Първата част ще разгледа задълженията и правата на актосъставителите и административно наказващите органи, както и процедурите по налагане на санкции, а втората нарушенията при самото производство.
Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъскваме всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН).
Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административнонаказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления.

ПРОГРАМА
● Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания:
● Образуване на административно-наказателно производство;
● Съставяне на акт за установяване на административно нарушение – правна същност, реквизити. Актосъставители.
● Налагане на административни наказания – компетентност на административнонаказващия орган. Наказателно постановление – реквизити.
● Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение
● Обжалване на наказателни постановления пред съд.
● Производство пред първата инстанция:
● Подсъдност на делата, предмет, страни, правомощия на първата инстанция по административнонаказателни дела.
● Производство пред касационната инстанция:
● Основания за касационна проверка, страни, правомощия на касационната инстанция.
● Възобновяване на административнонаказателното производство.
● Съдебна практика по административнонаказателни дела.
● Административно нарушение. Как и от кого се установява наличието на административно нарушение;
● Какво трябва да знае и владее актосъставителя;
● Стъпки и хронология на действията при съставяне на акт за административно нарушение;
● Най-честите грешки допускани от актосъставителите.
● Какво трябва да знае административнонаказващия орган;
● Стъпки и хронология на действията при съставяне на наказателни постановления;
● Оформяне на наказателното постановление от правна и фактическа гледна точка;
● Най-честите грешки, допускани от административнонаказващите органи.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)