Резюме:

● Основни функции на ОБЗР.
● Изискуеми документи по ЗБУТ.
● Организиране информирането на работещите при дистанционен или смесен тип работа.
● Оценка на риска от евентуална зараза и предприетите мерки за защита на служителите.
● Трудова злополука при надомна и/или дистанционна работа.

Продължителност: 2 уч. часа